• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
IB-System v0.4-SNAPSHOT - instrukcja obsługi
#1
Information 
Z uwagi na rozwojowy charakter IB-System, końcowa instrukcja obsługi nie jest jeszcze gotowa. Dlatego niniejszy wątek ma postać instrukcji obsługi.

Konfiguracja

Po prawidłowym podłączeniu urządzeń do komputera, zainstalowaniu i uruchomieniu IB-System należy skonfigurować System. Aby to zrobić należy:

Kliknąć w "Ustawienia"

[Obrazek: ib-system_01_pl.png]

Pojawi się nowe okno ustawień:

[Obrazek: ib-system_02_pl.png]

Po zaznaczeniu "Ustawienia zaawansowane" okno rozwinie się i pojawią się nowe opcje:

[Obrazek: ib-system_03_pl.png]
 • Port COM - z listy wszystkich dostępnych (zainstalowanych w systemie) portów COM należy wybrać, ten do którego podłączone są urządzenia IB-System
 • Użyj nowoczesnego widoku - zmienia wygląd interfejsu użytkownika. Wskazówka aby wyświetlić okno identyfikujące wersję IB-System należy wyłączyć nowoczesny wygląd i z menu wybrać Pomoc -> O programie
 • Ustawienia zaawansowane - wyświetla zaawansowane funkcje konfiguracyjne
 • Opóźnienie odczytu - ta wartoœć okreœla co ile milisekund program będzie odczytywał dane z urządzenia. Należy pamiętać, że program "przepytuje" wszystkie urządzenia z sieci, więc im więcej termostatów w sieci tym dłużej procedura odczytywania danych trwa. Dlatego wartoœć ta powinna być ustawiana w zależnoœci od ilości podłączonych termostatów i długoœci przewodów łączących termostaty. Wartoœć należy dobierać doœwiadczalnie tak aby komfortowo korzystać z aplikacji.
 • Język/Language - zmiana języka interfejsu użytkownika
 • Importuj/Export ustawienia - umożliwia importowanie i exportowanie ustawień IB-System do pliku (np. w celu archiwizacji)

Rejestrowania urządzeń

Kolejnym krokiem jest rejestracja urządzenia w Systemie.

Można to zrobić na dwa sposoby:
 • Kreatorem rejestracji
 • Rejestracją szybką

Aby skorzystać z kreatora rejestracji należy przycisnąć przycisk Zarejestruj w głównym oknie IB-System wybrać Kreator rejestracji z menu kontekstowego (po przyciśnięciu prawego przycisku myszy)

[Obrazek: ib-system_04_pl.png]

W nowym oknie pojawi się kreator rejestracji, który umożliwi zarejestrowanie urządzeń:

[Obrazek: ib-system_05_pl.png]

W kroku pierwszym należy wybrać rodzaj urządzenia (np. IB-Tron 1000 HT)

[Obrazek: ib-system_06_pl.png]

W drugim kroku należy określić nr identyfikacyjny urządzenia (nastawić i odczytać go z samego urządzenia) oraz przyjazną nazwę dla użytkownika np. "Termostat w kuchni".

UWAGA! Należy pamiętać, że w systemie ni może istnieć więcej niż jedno urządzenie z takim samym identyfikatorem (każde urządzenie musi mieć inny identyfikator)

[Obrazek: ib-system_07_pl.png]

W kroku trzecim należy wybrać kategorie do którego należy rejestrowane urządzenia. Każde urządzenie może należeć do wielu kategorii, co umożliwi łatwe grupowanie i odnajdywanie urządzeń. Np. termostat może być przydzielony w pomieszczeniu "Kuchnia" ale równocześnie w kondygnacji "Parter". Przyciśnięcie przycisku kategorie umożliwia zdefiniowanie nowej kategorii. Zagadnienie kategorii zostanie objaśnione w dalszej części instrukcji.

Po przyciśnięciu przycisku Zarejestruj spowoduje zarejestrowanie urządzenia. Jeżeli przed przyciśnięciem Zarejestruj zostanie zaznaczone Dodaj kolejne zostanie wywołany ponownie kreator rejestracji. Jeżeli nie to nastąpi powrót do okna głównego IB-System, w którym już zarejestrowane zostały nowe urządzenia.

Inną metodą (szybszą) rejestracji nowego urządzenia jest wybranie z menu kontekstowego Zarejestruj lub skrótem klawiaturowym CRTL+R. Nastąpi wyświetlenie jednego okna, w którym należy uzupełnić dane analogicznie jak w kreatorze rejestracji.

[Obrazek: ib-system_11_pl.png]

Lista urządzeń

Urządzenia można wyświetlać w/g drzewa grup i kategorii lub wszystkie urządzenia na jednej liście.

Drzewo rozwijane jest po kliknięciu w grupę/kategorię. W widoku drzewa urządzenia są przypisane do kategorii, dlatego mogą występować wielokrotnie, analogicznie dla naszego przykładu wygląda to następująco:

[Obrazek: ib-system_08_pl.png]

[Obrazek: ib-system_10_pl.png]

Wyświetlane urządzenie w liście może być na innym tle niż białe:

[Obrazek: ib-system_09_pl.png]

np. błękitne tło oznacza brak odpowiedzi z urządzenia, czerwone oznacza błąd.

Po zaznaczeniu Wyświetl na liście urządzenia zostaną zaprezentowane w postaci listy. W tym widoku każde urządzenie występuje tylko raz. Tło również symbolizuje stan urządzenia (białe oznacza OK). Istnieje możliwość sortowania (malejąco lub rosnąco) urządzeń w/g nazwy, identyfikatora lub kategorii (po kliknięciu w odpowiedni nagłówek tabeli).

[Obrazek: ib-system_12_pl.png]

Wyświetlanie urządzeń w formie listy jest praktyczniejsze podczas konfiguracji Systemu.

W każdym momencie użytkownik szybko może wyszukać urządzenie podając frazę w polu Wyszukaj np. "kuch" spowoduje wyszukanie urządzeń z ta fraza w nazwie lub kategorii. Wyszukiwanie działa również na wpisany nr identyfikacyjny urządzenia.

W obu widokach przy nazwie urządzenia znajdują się podstawowe informacje odczytane z urządzenia np. temperatura RT i FT.

Kategorie

Ważnym elementem IB-System jest kategoryzacja urządzeń. Na tym etapie rozwoju, gdzie praktycznie dostępne są tylko proste termostaty współpracujące z IB-System, ta kwestia może wydawać się mało istotna jednak, w planach rozwojowych IB-System są dziesiątku urządzeń współpracujących co sprawi, że w jednym Systemie zostanie podłączone kilkadziesiąt urządzeń. Prawidłowa kategoryzacja znacznie ułatwi zarządzanie i monitorowaniem Systemu.

Każda kategoria przydzielona jest do grupy kategorii. Każde urządzenie może należeć do wielu kategorii. Najlepiej przedstawić to na przykładzie.

Grupa: Pomieszczenia posiada takie kategorie:
 • Kuchnia
 • Hol
 • Sypialnia
 • Gabinet

Grupa: Kondygnacje posiada takie kategorie:
 • Piwnica
 • Parter
 • Poddasze

Grupa: Budynki posiada takie kategorie:
 • Dom
 • Firma

Grupa: Systemy posiada takie kategorie:
 • Grzewcze
 • Chłodzące
 • Elektryczne

Posiadając np. termostat w gabinecie, w biurze na parterze, w systemie grzewczym i termostat w gabinecie, w domu na poddaszu, w systemie grzewczym i przydzielając te urządzenia do właściwych kategorii bardzo łatwo będziemy mogli poruszać się po drzewie urządzeń. Np. otwarcie gałęzi gabinet wyświetli oba termostaty w gabinetach (w różnych budynkach). Otwarcie gałęzi Parter w Dom zawęzi wyświetlanie urządzeń tylko do tych które się tam znajdują.

Aby dodawać, edytować kategorie i grupy kategorii należy przycisnąc przycisk Kategorie

[Obrazek: ib-system_13_pl.png]

[Obrazek: ib-system_14_pl.png]

Usuwanie zarejestrowanego urządzenia

Aby usunąć zarejestrowane urządzenie z IB-System należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego Usuń. Urządzenie zostanie wyrejestrowane z systemu i wszystkie jego dane konfiguracyjne zostaną usunięte.

Edycja zarejestrowanego urządzenia

Każde zarejestrowane urządzenie może być edytowane. Aby to zrobić należy kliknąć na urządzeniu prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj z menu kontekstowego. Edycji dokonuje się w takim samym oknie jak rejestrowanie nowego urządzenia.

Podgląd urządzenia

Każde zarejestrowane w IB-System urządzenie można przeglądać i swobodnie nastawiać. Aby przejść do okna Podglądu urządzenia należy dwukrotnie kliknąć na nim na liście urządzeń.

[Obrazek: ib-system_16_pl.png]

Jeżeli IB-System prawidłowo połączył się z IB-System, w oknie będzie można odczytać/nastawić:
 • Przyjazna nazwa - wartość tylko do odczytu, ma na celu łatwą identyfikację urządzenia, jeżeli jest otwartych kilka okien podglądu
 • Identyfikator urządzenia - wartość tylko do odczytu, unikalny identyfikator urządzenia w IB-System
 • Wersja urządzenia - wartość tylko do odczytu, wersja podłączonego urządzenia (równa wersji firmware urządzenia)
 • Typ - wartość tylko do odczytu, model urządzenia (nazwa firmowa modelu)
 • Status urządzenia - wartość tylko do odczytu, informacja o stanie połączenia urządzenia z IB-System
 • Lista parametrów - lista wszystkich parametrów nastawialnych (np. tryb pracy) i parametrów tylko do odczytu (np. mierzona temperatura). Lista parametrów jest zmienna i zależy od zarejestrowanego urządzenia (typu i wersji).

Jeżeli komunikacja z urządzeniem jest nieprawidłowa, lub nie pobrano parametrów z urządzenia, lista parametrów jest pusta a informacja o tym jest przedstawiona w polu Status urządzenia

[Obrazek: ib-system_15_pl.png]

Parametry w liście mogą mieć wartości:
 • flagi - stany włączone/wyłączone
 • wartości liczbowe - np. nastawy liczbowe, temperatury itp
 • wartości nie liczbowe - np. stany pracy, godziny, daty, dni tygodnia itp.

Część z parametrów są nastawialne. Po kliknięciu w nastawialny parametr, jeżeli jest to flaga nastąpi zmiana stanu na przeciwny, jeżeli nie jest to flaga zostanie rozwinięta lista wyboru wartości

[Obrazek: ib-system_17_pl.png]

[Obrazek: ib-system_18_pl.png]

Nastawa szczególnych parametrów mogą wyświetlić nowe okno edycji np. nastawa dnia tygodnia i godziny, ze specjalnymi funkcjami np. synchronizacja z czasem komputera

[Obrazek: ib-system_19_pl.png]

Po zmianie jakiegokolwiek parametru urządzenia należy przycisnąć przycisk Zapisz tak aby zatwierdzić dokonane zmiany w urządzeniu.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości