• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Informacje podstawowe, nowości, instrukcje itp.
#1
Exclamation 
Dedykowana strona internetowa poświęcona IB-System to www.ibsystem.org. Na tej stronie można znaleźć najnowsze oprogramowanie IB-System.

IB-System jest aktorskim systemem komunikacji urządzeń kontrolujących procesy grzewcze, klimatyzacyjne, wentylacyjne i innych stworzonym przez firmę InsBud.

Wszystkie urządzenia w ramach IB-System, wyposażone są w protokół komunikacyjny RS-485 lub Ethernet umożliwiający wzajemną komunikację urządzeń lub z komputerem klasy PC w obrębie sieci IB-System.

Oprogramowanie komputerowe służące do monitorowania i zarządzania całą siecią jest w pełni darmowe dla każdego użytkownika IB-System. Program ten można uruchomić na systemach operacyjnych Windows, Linux i MacOS.

IB-System jest systematycznie rozbudowywany, cały czas projektujemy i wprowadzamy do sprzedaży coraz to nowe urządzenia, równocześnie dbając o uaktualnianie programu zarządzającego IB-System.Obecnie IB-System umożliwia (wyciąg z założeń funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu):

Konfiguracja urządzeń

Głównym celem systemu jest zarządzanie inteligentnymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu IB-System. Wspomniany system umożliwia dodawanie, edytowanie, usuwanie oraz zdalną obsługę wspomnianych urządzeń (np. sterowników, termostatów itp).

Rejestracja urządzeń

Inteligentne urządzenia mogą funkcjonować samodzielnie bądź w ramach sieci IB-System. W celu umożliwienia pracy urządzenia w sieci, musi być ono zarejestrowane w opisywanym systemie.

Rejestracja urządzenia odbywa się będzie przy użyciu „Wizarda Rejestracji”. Podczas procesu rejestrowania urządzenia użytkownik ma możliwość zmiany identyfikatora urządzenia, ustawienia jego przyjaznej nazwy (np. termostat w pokoju gościnnym) oraz przypisania wielu kategorii urządzenia.

Edycja danych urządzenia

Wszystkie zarejestrowane urządzenia znajdują się na liście obsługiwanych przez system urządzeń. W każdym momencie działania systemu użytkownik ma możliwość edytowania danych konfiguracyjnych oraz dezaktywacji urządzenia.

Usuwanie urządzenia

Kolejną z funkcjonalności systemu jest możliwość usunięcia urządzenia z systemu. W momencie skasowania urządzenia z listy urządzeń, tracone są wszelkie informacje (tj. przyjazna nazwa urządzenia, przypisane kategorie, etc.) powiązane z tym urządzeniem.

Kategoryzacja urządzeń

System umożliwi kategoryzowanie zarządzanych urządzeń. Użytkownik za pomocą aplikacji może stworzyć grupę kategorii (np. pomieszczenia) oraz przypisać do niej poszczególne kategorie (np. kuchnia, pokój dzienny, sypialnia, etc.). Po utworzeniu słownika kategorii użytkownik będzie mógł przypisać wybrane kategorie do urządzeń. Dodatkowo każde urządzenie posiada przypisaną do siebie nazwę produktu oraz modelu, która zdefiniowana będzie w pliku konfiguracyjnym.

Dzięki funkcjonalności przypisywania kategorii, nazwy produktu oraz modelu do urządzenia, użytkownik w łatwy sposób może odszukać odpowiednie urządzenie w systemie.

Wyświetlanie zarejestrowanych w systemie urządzeń

System umożliwia wyświetlenie urządzeń w dwóch trybach: listy oraz drzewa. W trybie listy system wyświetla nazwę urządzenia, grupę oraz kategorię do której jest przypisane oraz ikonę reprezentującą dane urządzenie (miniaturę urządzenia). Tryb drzewa wyświetla grupy kategorii, kategorie i powiązane z nimi urządzenia.

W obydwu trybach wyświetlania system ułatwia użytkownikowi wyszukanie właściwego urządzenia poprzez częściowe wprowadzenie jego nazwy, grupy kategorii lub kategorii.


Odczyt parametrów pracy urządzenia

System IB-System co pewien określony w konfiguracji czas komunikuje się z urządzeniami w celu odczytu parametrów ich pracy. Ostatnie odczyty danych urządzenia są przechowywane w pamięci w celu wyświetlenia ich użytkownikowi na jego żądanie.

Wprowadzanie parametrów

Jedną z podstawowych funkcjonalności IB-System jest możliwość wprowadzania oraz modyfikowania parametrów pracy urządzeń.

Inteligentna obsługa urządzeń

IB-System w sposób inteligentny obsługuje zarządzane urządzenia. Przez inteligentną obsługę rozumiana jest obsługa urządzeń w sposób zapewniający stabilną pracę całego Systemu. Przykładem problemów napotkanych podczas pracy Systemu może być brak łączności z jednym, bądź kilkoma urządzeniami w sieci. W takiej sytuacji IB-System po kilkukrotnej nieudanej próbie połączenia z urządzeniem, przez pewien okres pomija urządzenie podczas sprawdzania statusu urządzeń, aby niepotrzebnie nie wstrzymywać odczytu z innych urządzeń. Po pewnym czasie System weryfikuje, czy urządzenie już zaczęło odpowiadać na zgłoszenia. Informacje o nieprawidłowościach w pracy urządzeń jest przekazywane użytkownikowi za pomocą graficznego interface’u użytkownika.

Konfiguracja aplikacji

IB-System umożliwia użytkownikowi konfigurowanie parametrów pracy Systemu. Do podstawowych parametrów pracy można zaliczyć, wybór portu com na którym będzie pracował System, wybór wersji językowej, etc.

Import/Eksport

IB-System powinien posiadać funkcjonalność importu oraz eksportu parametrów pracy Systemu oraz jego danych historycznych. Wspomniane dane powinny być zapisane do pliku wskazanego przez użytkownika.

Wielojęzykowość

System został zaprojektowany tak aby wspierał wiele wersji językowych. Obecnie obsługiwanymi językami są polski i angielski.

Instalacja

System instalacji IB-System jest prosty i intuicyjny dla użytkownika.

Ilość urządzeń

System IB-System prawidłowo obsługuje System składający się ze 100 urządzeń w standardzie RS 485.

Nie przewiduje się ograniczeń ilości urządzeń wykorzystujących protokół Ethernet od strony Systemu IB-System. Jedynymi ograniczeniami ilości urządzeń Ethernet mogą być ograniczenia związane z obsługą standardu Ethernet, ograniczenia wynikające z działania infrastruktury Ethernet bądź Systemu Operacyjnego.

Systemy operacyjne

IB-System działa na następujących systemach operacyjnych:
 • Windows XP i nowsze (wstępne testy potwierdziły działanie systemu na Windows 95 i Windows 98, jednak te platformy nie są oficjalnie wspierane)
 • Linux
 • Mac OSObecnie systematycznie wdrażamy następujące funkcjonalności:

Nowy interfejs graficzny

Przyjazny dla użytkownika, ergonomiczny, nawiązujący wyglądem do strony projektu www.ibsystem.org.

Graficzna prezentacja wyników

W przypadku wybrania opcji podglądu parametrów pracy urządzenia system IB-System wyświetli graficzną reprezentację urządzenia (jego rzeczywisty wygląd) z naniesionymi w odpowiednich miejscach wartościami parametrów jego pracy. Wyświetlane urządzenie będzie składało się z dwóch części: statycznej oraz dynamicznej. Statyczna część prezentacji będzie zwykłym obrazem graficznym w zdefiniowanym wcześniej formacie. Wszystkie elementy – w tym przyciski, ekrany, tekst, etc. – będą zamieszczone w formie statycznej, co oznacza brak jakiejkolwiek interakcji z użytkownikiem. Wyświetlenie tych elementów podyktowane jest zapewnieniem zgodności wyświetlanego obrazu z rzeczywistym wyglądem urządzenia. Elementy zawarte w części dynamicznej będą umieszczane w sposób dynamiczny przez aplikację. Przykładem elementu dynamicznego może być temperatura wyświetlana na termostacie.

Tworzenie danych historycznych

IB-System będzie umożliwiał przeglądanie danych historycznych oraz statystyk parametrów pracy urządzeń. W celu udostępnienia tej funkcjonalności System będzie przechowywał dane w stosownej bazie danych.

Statystyki pracy będą przedstawiane na zasadzie wykresu wartości parametru od czasu z możliwością wybrania zakresu analizowanego czasu.

Export danych do arkusza Excel

Omawiany System powinien udostępniać funkcjonalność eksportu prezentowanych danych do arkusza Excel w wersji 2003 oraz 2007. W przypadku napotkania trudności z implementacją standardu 2007, format ten (2007) może zostać pominięty.

Tworzenie harmonogramu pracy urządzenia

IB-System będzie udostępniał funkcjonalność tworzenia harmonogramu pracy dla urządzeń posiadających oraz nie posiadających takiej funkcjonalności. W przypadku obsługi urządzeń wspierających harmonogramowy tryb pracy, IB-System ograniczy się wyłącznie do przekazania parametrów pracy do urządzenia.

W sytuacji, gdy urządzenie nie obsługuje trybu pracy z harmonogramem, IB-System powinien sterować pracą urządzenia, przekazując parametry pracy zgodnie z ustawionym przez użytkownika harmonogramem.

IB-System będzie wspierał następujące typy harmonogramów:
 • Godzinne – cykl ustawień urządzenia rozpoczyna się od nowa po upływie godziny. Użytkownik może ustawić parametry pracy urządzenia dla poszczególnych minut.
 • Dniowe – cykl pracy urządzenie powtarza się po zakończeniu dnia. Użytkownik może ustawić parametry pracy urządzenia dla poszczególnych godzin i minut.
 • Tygodniowe – cykl pracy urządzenia powtarza się po zakończeniu tygodnia. Użytkownik może ustawić poszczególne parametry pracy urządzenia dla poszczególnych dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, etc.), godzin i minut.
 • Miesięczne – cykl ustawień urządzenia rozpoczyna się od nowa po upływie miesiąca. Użytkownik może ustawić poszczególne parametry pracy urządzenia dla poszczególnych dni miesiąca (1,2,3, 22, etc.), godzin, minut.
 • Roczne – cykl pracy urządzenia powtarza się po zakończeniu roku. Użytkownik może ustawić parametry pracy urządzenia dla poszczególnych miesięcy, dni miesiąca, godzin i minut.

Zdalna obsługa

W miarę możliwości System będzie umożliwiał zdalną pracę z zainstalowanym serwerem. Jako przykład można podać następującą konfigurację:
 • Aplikacja IB-System jest instalowana na komputerze, który działa non stop i steruje pracą urządzeń. Użytkownik przy pomocy aplikacji klienckiej komunikuje się z aplikacją IB-System i steruje jej pracą z innego komputera.
 • W pierwszych wersjach programu wspomniana funckjonalnośc realizowana będzie za pomocą wbudowanych w Systemy operacyjne rozwiązań: Remote desktop, Forward’owanie X’ów, etc.

Automatyczna aktualizacja oprogramowania

System IB-System będzie posiadał funkcjonalność powiadamiania oraz instalacji najnowszych wersji aplikacji.

Obsługa błędów

System powinien logować oraz zgłaszać wszelkie błędy pojawiające się podczas pracy aplikacji. Wspomniany System powinien logować zdarzenia w pliku tekstowym na maszynie lokalnej oraz przy udziale użytkownika Systemu (np. wywołane przez wciśnięcie przycisku wyślij błędy) umożliwiać przesłanie błędów na serwer3, np. wykorzystując technologie Web Service. Pliki ze zgłoszeniami powinny zostać zapisane przy użyciu Systemu Plików, a informacje o ich lokalizacji wraz z meta danymi powinny zostać dodane do bazy danych na serwerze. Ponadto System powinien zapewnić aby pliki z błędami nie zajmowały zbyt dużo miejsca na maszynie na której zostaną one zainstalowane.
#2
Obecnie udostępniona jest aplikacja IB-System w wersji 0.4-SNAPSHOT


W następnej wersji powinna pojawić się:

Obsługa błędów

System powinien logować oraz zgłaszać wszelkie błędy pojawiające się podczas pracy aplikacji. Wspomniany System powinien logować zdarzenia w pliku tekstowym na maszynie lokalnej oraz przy udziale użytkownika Systemu (np. wywołane przez wciśnięcie przycisku wyślij błędy) umożliwiać przesłanie błędów na serwer3, np. wykorzystując technologie Web Service. Pliki ze zgłoszeniami powinny zostać zapisane przy użyciu Systemu Plików, a informacje o ich lokalizacji wraz z meta danymi powinny zostać dodane do bazy danych na serwerze. Ponadto System powinien zapewnić aby pliki z błędami nie zajmowały zbyt dużo miejsca na maszynie na której zostaną one zainstalowane.W dalszej kolejności:

Nowy interfejs graficzny

Przyjazny dla użytkownika, ergonomiczny, nawiązujący wyglądem do strony projektu www.ibsystem.org.

Tworzenie danych historycznych

IB-System będzie umożliwiał przeglądanie danych historycznych oraz statystyk parametrów pracy urządzeń. W celu udostępnienia tej funkcjonalności System będzie przechowywał dane w stosownej bazie danych.

Statystyki pracy będą przedstawiane na zasadzie wykresu wartości parametru od czasu z możliwością wybrania zakresu analizowanego czasu.

Automatyczna aktualizacja oprogramowania

System IB-System będzie posiadał funkcjonalność powiadamiania oraz instalacji najnowszych wersji aplikacji.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości