• 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Inst 01: co, cwu, podłogówka, grzejniki, k. gazowy, kominek, solary, uzdatniacz
#4
System Obejmuje:
- centralne ogrzewanie
- ciepła woda użytkowa
- ogrzewanie podłogowe
- ogrzewanie grzejnikowe
- kocioł gazowy
- kominek z płaszczem wodnym
- instalacja solarna

IB - Control jest to autorski system firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.


ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:[Obrazek: termometr_czerwony.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Zbiornik kombinowany.


Zbiornik kombinowany, (zbiornik w zbiorniku) typu TIT-2E.
W zbiorniku wewnętrznym znajduje się woda użytkowa, a w zbiorniku zewnętrznym woda kotłowa.
Zbiornik wyposażony jest w dwie wężownice, przy czym górna wężownica znajduje się wewnątrz zbiornika c.w.u..
Zbiornik pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego oraz akumulatora ciepła (bufor).
Woda kotłowa ogrzewa wewnętrzny zbiornik przez jego ścianę.


[Obrazek: combinated_tank.png]

Kolektor słoneczny/połać kolektorów.

[Obrazek: sc_02.png]

Zbiornik c.w.u.(ciepłej wody użytkowej).

[Obrazek: tank_02.png]

Kominek z płaszczem wodnym.


[Obrazek: kominek.png]

Piec gazowy.

[Obrazek: piec_gazowy1.png]

Menu zapotrzebowania na ogrzewanie (INTEGRAL).

[Obrazek: integral_new.png]

Obieg grzejnikowy.

[Obrazek: radiator.png]

W budynku przewidziano ogrzewanie podłogowe.

[Obrazek: pietro.png]

Cyrkulacja.

[Obrazek: cyrkulacja.png]


SCHEMAT OGRZEWANIE - ŁADOWANIE

[Obrazek: schemat1_small.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

Menu zbiornika kombinowanego

Aby dostać się do menu zbiornika należy najechać na symbol, który przedstawia zbiornik kombinowany. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: combinated_tank.png]

[Obrazek: menu_zb_buff.png]

Priorytet dogrzania solar - po rozwinięciu listy pojawiają się następujące opcje do wyboru :

[Obrazek: menu_zb_dogrze_solar.png]

W zależności od sezonu grzewczego:

- w lecie - pracuje zgodnie z „priorytet dla c.w.u.”

- w zimie - pracuje zgodnie z „największa efektywność”


priorytet dla c.w.u. - Dopóki górna część zbiornika ogrzewająca c.w.u. nie osiągnie zadanej „Temperatury optymalnej c.w.u.” dolna część zbiornika wspomagającego c.o. nie jest ładowana przez układ solarny (wyjątkiem jest przypadek gdy system stwierdzi, że nie ma możliwości załadowania zbiornika c.w.u. do zadanej „optymalnej temperatury”). Kiedy zbiornik zostanie załadowany do optymalnej temperatury, zbiorniki ładowane są wg zasady „największej efektywności”.

Największa efektywność - Zbiorniki górny oraz dolny mają równe priorytety. System ładuje tą część zbiornika, która zapewni największy uzysk energii

UWAGA! Nie należy mylić energii z temperaturą!

Jeżeli „Priorytet dogrzewania solar” jest ustawiony na wartość „priorytet dla c.w.u.” i jeżeli temperatura w górnej części zbiornika jest poniżej „temperatury optymalnej c.w.u.” to system próbuje w pierwszej kolejności ładować górę zbiornika.
W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, układ przełącza się na ładowanie dołu zbiornika na „czas ładowania zbiornika buforowego poniżej temperatury optymalnej w c.w.u.” (w tym przypadku 900 s - 15 min). Po tym czasie układ sprawdza czy jest możliwość ładowania górnej części zbiornika c.w.u. Jeżeli tak, to zawór przestawia się na c.w.u. i górna część zbiornika jest ładowana do momentu osiągnięcia temperatury optymalnej. W przeciwnym przypadku pompa kolektora jest wyłączana na „czas próby dogrzewania zbiornika c.w.u. poniżej temperatury optymalnej c.w.u.” (w tym przypadku 600 s - 10 min) w celu sprawdzenia czy połać kolektorów jest w stanie osiągnąć wyższą temperaturę. Jeżeli przed upływem tego czasu kolektory osiągną odpowiednią temperaturę do ładowania c.w.u. pompa jest włączana i ładuje górną część zbiornika, jeżeli nie to układ próbuje ładować dolną część zbiornika.

„Minimalny czas postoju zaworu solar” - jest to czas, kiedy zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia czy istnieją warunki do ładowania właściwej części zbiornika c.w.u.

Aktualna temperatura żądana w dolnej części zbiornika (do celów centralnego ogrzewania) ustalana jest na podstawie najwyższej obliczonej temperatury któregoś z obiegów grzewczych, powiększoną o „Dodatek do wymaganej na c.o. z uwagi na straty” (w tym przypadku 4°C).

Temperatura ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze (rozpoczęcie wychładzania)- system automatycznie dokonuje pomiaru temperatury w górnej i dolnej części zbiornika buforowego oraz w zbiorniku wewnętrznym zbiornika kombinowanego. Jeżeli którakolwiek z tych trzech temperatur osiągnie wartość nastawy dla „temperatury ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze” (tutaj 80°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi załączenie pompy obiegowej kominka, kolektora słonecznego, grzejnikowej i cyrkulacji w celu wychłodzenia zbiornika kombinowanego.
Temperatura alarmowa o zbyt wysokiej temperatury (blokada ładowania)- Jeżeli którakolwiek temperatura w zbiorniku kombinowanym osiągnie wartość nastawy dla „temperatury alarmowej zbyt wysokiej temperatury” (tutaj 92°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi zatrzymanie ładowania zbiornika przez kolektor słoneczny oraz kominek.

Menu zbiornika c.w.u.

Aby dostać się do menu zbiornika c.w.u. należy najechać na symbol, który przedstawia zbiornik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: tank_02.png]

[Obrazek: menu_zb_cwu.png]

Temperatura wymagana c.w.u. - noc (dzień) - Jest to temperatura wody w zbiorniku jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wymaganej dla c.w.u.” zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

Delta włączenia pompy mieszającej między zbiornikami - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą w zbiorniku buforowym będzie większa niż 8°C może nastąpić włączenie pompy mieszającej między zbiornikami wówczas rozpocznie się przepompowanie cieplejszej wody ze zbiornika buforowego do zbiornika c.w.u.

Delta wyłączenia pompy mieszającej między zbiornikami - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą w zbiorniku buforowym będzie mniejsza niż 4°C nastąpi wyłączenie pompy mieszającej między zbiornikami.

Animacja włączenia pompy mieszającej miedzy zbiornikami (przepompowanie wody ze zbiornika buforowego do zbiornika c.w.u.)

[Obrazek: mieszanie_zbiornikow.png]

Włączenie „funkcji legionelli” umożliwia okresowe przegrzanie zbiornika c.w.u. w celu zlikwidowania bakterii Legionella.
Funcja legionelli - temperatura dogrzewania - jest to temperatura do wysokości której zbiornik zostanie nagrzany w celu usunięcia bakterii legionelli
Funkcja legionelli - interwał [h] - określa co jaki czas następuje dogrzewanie zbiornika do ustawionej „temperatury dogrzewania”.

Optymalna temperatura do namnażania się bakterii Legionella Pneumophila w laboratorium to 37°C. Przy wyższych temperaturach stopień namnażania tych mikroorganizmów zmniejsza się, a przy 46°C ustaje. Bakteria może przeżyć w wyższych temperaturach, ale czas przetrwania spada od kilku godzin przy 50°C i do kilku minut przy 60°C. Przy temperaturze 70°C bakteria jest zabijana natychmiast.

Animacja pracy funkcji legionelli (zbiornik miga na kolor czerwony), oraz włączenie drugiego źródła ( grzałki).

[Obrazek: legionella.png]

Menu kolektora słonecznego

Aby dostać się do menu kolektora należy najechać na symbol, który przedstawia kolektor słoneczny. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: sc_02.png]

[Obrazek: menu_solar.png]

Delta włączenia pompy kolektora - np. jeżeli temperatura zasilania z kolektora słonecznego jest wyższa o 8°C niż w docelowej części zbiornika, następuje włączenie pompy kolektora.

Delta wyłączenia pompy kolektora - np. jeżeli różnica temperatur na zasilaniu z kolektora słonecznego i docelowej części zbiornika wyniesie 4°C lub mniej, następuje wyłączenie pompy kolektora.

Ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych jest kierowane do zbiornika. Jeżeli w menu zbiornika („priorytet dogrzania solar”) ustawiono priorytet dla c.w.u., to w pierwszej kolejności nastąpi próba ładowania górnej części zbiornika (c.w.u.). Kiedy zostanie osiągnięta „temperatura optymalna” lub kolektory słoneczne nie będą w stanie nagrzać górnej części zbiornika do temperatury optymalnej nastąpi próba ładowania dolnej części zbiornika (c.o.) z wyjątkiem sytuacji kiedy zostanie włączone „Zaprzestanie ładowania zbiornika buforowego podczas przerwy w ładowaniu zbiornika c.w.u”.

Pozyskana energia przez dolną wężownicę jest przeznaczona do celów centralnego ogrzewania. Jeśli kolektor ładuje dół zbiornika (c.o.), a górna część zbiornika (c.w.u.) nie została załadowana do „temperatury optymalnej c.w.u.”, to co określony odcinek czasu następuje przerwa w ładowaniu aby sprawdzić czy zaistniały warunki na ponowne ładowanie górnego zbiornika.

Parametry pogrubioną czcionką są dostępne w Menu Zbiornika.

Kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć do instalacji wystarczająco dużo ciepła, tak że temperatura wody użytkowej zgromadzonej w zasobniku może przekroczyć 80°C. Ponieważ tak gorąca woda nie może popłynąć bezpośrednio do kranów ze względu na ryzyko poparzenia, a jednocześnie żeby nie rezygnować z darmowego ciepła dostarczanego przez instalację solarną, zastosowano zawór mieszający, dzięki któremu gorąca woda z zasobnika – zanim popłynie do kranu – jest mieszana z wodą zimną. Za zmieszanie ciepłej i zimnej wody w proporcjach takich, by do kranu popłynęła woda o odpowiedniej temperaturze, odpowiada termostatyczny zawór mieszający. Dzięki takiemu rozwiązaniu system ma możliwość magazynowania ciepła w zasobniku w maksymalnym stopniu – woda może być w nim podgrzewana, aż do osiągnięcia temperatury bliskiej maksymalnej, dopuszczalnej temperatury określonej przez producenta, bez obawy poparzenia korzystających z niej domowników.

Uwaga: Kolektor słoneczny przestaje ładować zbiornik w przypadku niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń wmontowanych w instalację.

Animacja ładowania dołu zbiornika (kolor czerwony), zawór przestawiony na ładowanie dolnej części zbiornika.

[Obrazek: lad_zb_solar.png]


Menu kominka

Aby dostać się do menu kominka należy najechać na symbol, który przedstawia kominek. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: kominek.png]

[Obrazek: menu_fp.png]

Temperatura zasilania do włączenia pompy - Jeżeli temperatura zasilania kominka przekroczy nastawioną wartość np. 50°C uwzględniając histerezę (czyli wg nastawy domyślnej 52 °C), wówczas następuje włączenie pompy kominka natomiast gdy temperatura obniży się do 48°C pompa może zostać wyłączona.
Delta włączenia pompy kominka - Jeżeli temperatura na zasilaniu kominka będzie wyższa o 8°C od temperatury w dolnej części zbiornika buforowego, wówczas następuje włączenie pompy kominka.
Delta wyłączenia pompy kominka - Jeżeli różnica temperatur na zasilaniu kominka a temperaturą w dolnej części zbiornika buforowego spadnie do 4°C lub mniej, może nastąpić wyłączenie pompy kominka.

Aby załączyła się pompa kominka musi być spełniony jeden z warunków: albo „temperatury włączenia pompy kominka” albo „ Delty włączenia pompy kominka”.

Aby pompa kominka wyłączyła się muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki: „temperatury włączenia pompy kominka” i „Delty wyłączenia pompy kominka”.

Animacja ładowania zbiornika kominkiem (kolor czerwony, w kominku pojawia się ogień, czarna strzałka oznacza otwarcie przepustnicy powietrza)

[Obrazek: lad_fp.png]

Menu integrall

Aby dostać się do menu zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie należy najechać na symbol, który przedstawia INTEGRALL. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: integral_new.png]

[Obrazek: menu_integral.png]

Poziomy Grzewcze:

System zapewnia 1 poziom grzewczy, stopniowo zwiększając moc grzewczą:

poziom 1: piec gazowy

Poziomy grzewcze załączane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania na ciepło.
Zapotrzebowanie na ciepło jest liczone na podstawie różnicy między aktualnie żądaną temperaturą w górnej części zbiornika a rzeczywiście panującą po czasie (całkowanie). Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło przekroczy nastawioną wartość załączany zostaje kolejny poziom grzewczy. Jeżeli spadnie to przełączany jest na poziom niższy. Jeżeli zapotrzebowanie spadnie poniżej wartości „Integral OFF poziom 1” ogrzewanie zostanie wyłączone.

Objaśnienie na przykładzie wartości domyślnych:
Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło osiągnie wartość (INTEGRAL ON poziom 1), wówczas nastąpi załączenie pierwszego poziomu grzewczego (pieca gazowego jeżeli będzie włączony - aktywny). Integral maksymalnie może osiagnąć wartość 9999 (maksymalna wartość INTEGRAL).
Jeżeli system dostanie sygnał o zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło i wartość INTEGRAL zacznie spadać, to w momencie osiągnięcia wartości (INTEGRAL OFF poziom 1) , wyłączone zostanie również pierwsze źródło grzewcze. INTEGRAL minimalnie może osiągnąć wartość -2000 (minimalna wartość INTEGRAL).

UWAGA: Warunkiem załączenia danego poziomu grzewczego jest aktywne źródło ciepła.

SCHEMAT OGRZEWANIE - ODBIÓR

[Obrazek: schemat2_small.png]

Menu ogrzewania podłogowego

Aby dostać się do menu ogrzewania podłogowego należy najechać na symbol, który przedstawia dane piętro. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: pietro.png]

[Obrazek: menu_podloga.png]

Wymagana temperatura wewnątrz - noc (dzień) - jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wewnętrznej”. Aby system wiedział kiedy i jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte. Dla każdego obiegu c.o. można stworzyć odrębny harmonogram zapotrzebowania na ciepło.

Dodatek do wymaganej temperatury wewnętrznej do wyłączenia pompy - jest to dodatek do wymaganej temperatury związany ze stratami na instalacji. Jeżeli system osiągnie wymaganą temperaturę wewnętrzna powiększoną o w/w dodatek wówczas pompa obiegowa zostanie wyłączona.

Minimalna temperatura na zasilaniu - jest to temperatura, poniżej której z uwzględnieniem „histerezy temperatury dla zasilania”, następuje załączenie pompy obiegowej zasilania podłogowego.

Maksymalna temperatura na zasilaniu - jest to temperatura, powyżej której z uwzględnieniem „histerezy temperatury dla zasilania”, następuje wyłączenie pompy obiegowej zasilania podłogowego.

Temperatura na zasilaniu według - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć według nastawy ręcznej lub według krzywej grzewczej.

Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej następnie zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu podłogowego.
Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych)
Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla obiegu podłogowego ustalono krzywą grzewczą 35)
Jeżeli natomiast zaznaczono według „nastawy ręcznej”, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „temperatura zasilania w trybie ręcznym”.

Dla osiągnięcia założonych parametrów ogrzewania podłogowego sterujemy zaworami mieszającymi poprzez wprowadzenie następujących parametrów zaworów
czas aktywności zaworu mieszającego - jest to czas przez jaki zawór przestawia się aby osiągnąć zadane parametry ogrzewania podłogowego,
czas bezczynności zaworu mieszającego - jest to czas w jakim zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia efektu regulacji.
Animacja zasilania obiegu podłogowego (kolor czerwony).

[Obrazek: ogrzewanie_podlogowe.png]

Animacja pracy ogrzewania podłogowego (kolor czerwony).
[Obrazek: podloga_pracuje.png]

Aby dostać się do menu ogrzewania podłogowego dla danej strefy należy najechać na wybraną strefę. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_podlogi.png]

Wymagana temperatura - dzień - jest to dzienna temperatura jaką system chce osiągnąć dla danego obiegu podłogowego z uwzględnieniem „ Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego obiegu „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.

Wymagana temperatura - noc - jest to temperatura nocna jaką system chce osiągnąć dla danego obiegu podłogowego z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego obiegu „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.


Menu ogrzewania grzejnikowego

Aby dostać się do menu ogrzewania grzejnikowego należy najechać na symbol, który przedstawia grzejnik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: radiator.png]

[Obrazek: menu_radiator.png]

Wymagana temperatura wewnątrz - noc (dzień) - Jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wewnętrznej”. Aby system wiedział kiedy i jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte.

Temperatura na zasilaniu według - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć według nastawy ręcznej lub według krzywej grzewczej.
Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej i zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu grzejnikowego.

Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych)

Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla obiegu podłogowego ustalono krzywą grzewczą 35)
Jeżeli natomiast zaznaczono według „nastawy ręcznej”, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „temperatura zasilania w trybie ręcznym”.

Animacja zasilania obiegu grzejnikowego (kolor czerwony, grzejnik mruga na czerwono)

[Obrazek: ladowanie_radiator.png]

Wykres krzywych grzewczych

[Obrazek: krzywa_grzewcza_small.png]

Cyrkulacja

Aby dostać się do menu cyrkulacji należy najechać na symbol, który przedstawia kran. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: cyrkulacja.png]

Punkty poboru ciepłej wody są przeważnie oddalone od miejsca, w którym woda jest podgrzewana. Zatem, gdy użytkownik chce wziąć prysznic lub umyć ręce, musi po odkręceniu kranu poczekać jakiś czas, aż do kranu dopłynie ciepła woda. W tym czasie do kanalizacji zostaje spuszczone kilka litrów czystej, zimnej wody. Aby temu zapobiec zastosowano pompę cyrkulacji c.w.u.

[Obrazek: menu_circ.png]

Rozwijając listę wyboru można cyrkulację włączyć, wyłączyć lub ustawić jeden z Trybów pracy cyrkulacji:

[Obrazek: cykle_cyrkulacji.png]

Tryb 1 - w/g temperatury powrotu:
włączenie pompy cyrkulacyjnej nastąpi jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie niższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji”, a wyłączenie jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie wyższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury powrotu cyrkulacji”.
Jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie wyższa od temperatury w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do uruchomienia pompy cyrkulacyjnej (tryb 1)”, wówczas może nastąpić załączenie pompy cyrkulacyjnej. Natomiast jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie niższa od temperatury w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do zatrzymania pompy cyrkulacyjnej”, wówczas nastąpi zatrzymanie pompy cyrkulacyjnej.

Tryb 2 - w/g odcinków czasowych:
Jeżeli ustawiono ten tryb pompa cyrkulacyjna pracuje przez „czas pracy pompy cyrkulacyjnej”, po czym zostaje wyłączona na „czas przerwy pompy cyrkulacyjnej”.

Wybierając tryb 1 lub 2 tworzymy harmonogram cyrkulacji c.w.u., wyłączając ją w okresach kiedy cyrkulacja nie jest potrzebna. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty eksploatacji cyrkulacji.

cyrkulacja włączona zgodnie z wybranym trybem pracy

[Obrazek: harmonogram_cyrkulacji_cwu_small.png]

Harmonogramy

Dla każdej strefy pracy urządzeń można ustalić oddzielny harmonogram zapotrzebowania na ciepło .

[Obrazek: harmonogram_cwu_small.png]

Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać właściwy harmonogram. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:
na osi X - umieszczono dni tygodnia,
na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).

Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

[Obrazek: menu_harmonogramy.png]

W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.

Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danej strefy.

Serwis

Otwierając grupę serwis wyświetlane są cztery: temperatury, wyjścia, sterowniki i info.

[Obrazek: serwis.png]

Temperatury

System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: temp.png]

Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.
Można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)
Stan - informuje :
- czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”),
- czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)

[Obrazek: kalibracja.png]

Wyjścia.

W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO” lub „MANUAL”
AUTO - automatyczne sterowanie przez system
MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje, bądź nie pracuje.

[Obrazek: serwis_output.png]

Sterowniki.
W tej zakładce zestawione są poszczególne sterowniki wraz z informacją jaki jest ich identyfikator oraz w jakim stanie się znajdują.

[Obrazek: sterowniki.png]

Identyfikator sterownika składa się z 6 znaków (trzy litery i trzy cyfry np H5F5V1). Jeżeli nie udało zidentyfikować urządzenia wówczas wyświetlane są kreski (jak powyżej).

Stan określa :
dany sterownik działa poprawnie (wyświetlane zielone „OK”)
problemy ze sterownikiem (wyświetlany czerwony „BŁĄD”)

Info.

[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
RE: Inst 01: co, cwu, podłogówka, grzejniki, k. gazowy, kominek, solary, uzdatniacz - przez insbud - 2015-03-20, 14:45

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości